Terminai ir sąlygos

Bendrosios nuostatos

1.1.Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu – pardavimu tinklalapyje info@metalonga.lt  susijusios nuostatos.
1.2.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. 1.3.Pirkti tinklalapyje info@metalonga.lt  turi teisę: 1.3.1.veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka 1.3.2.nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis 1.3.3.juridiniai asmenys 1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Asmens duomenų apsauga 2.1.Pirkėjas, norėdamas užsisakyti ataskaitą tinklalapyje info@metalonga.lt  , gali užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą (el.pašto adresą) ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini užsakymui įvykdyti.
Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas 3.1.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs ataskaitą ir suformavęs prekių krepšelį, susipažįsta su Taisyklėmis bei pažymi varnelę prie teiginio „Sutinku”.
3.2.Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma tinklalapio info@metalonga.lt  duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės 4.1.Pirkėjas turi teisę įsigyti paslaugas ir prekes tinklalapyje info@metalonga.lt  t šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės pirkimo – paslaugų teikimo sutarties, jeigu Pardavėjas neįvykdo savo įsipareigojimų. 4.3.Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės pirkimo – paslaugų teikimo sutarties, pagal kurią paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį.

Pirkėjo įsipareigojimai 5.1.Pirkėjas privalo sumokėti už paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2.Prieš sudarydamas nuotolinę pirkimo – paslaugų pardavimo sutartį Pirkėjas įsipareigoja išsamiai susipažinti su visomis pirkimo sąlygomis. 5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 5.4. Pirkėjas, naudodamasis tinklalapiu info@metalonga.lt  , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 6.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti tinklalapio info@metalonga.lt  darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis tinklalapiu info@metalonga.lt  arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. 6.2.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio info@metalonga.lt  veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

Pardavėjo įsipareigojimai 7.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis tinklalapio info@metalonga.lt  teikiamomis paslaugomis.
7.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą tinklalapio info@metalonga.lt  registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos” nustatytus atvejus. 7.3.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas paslaugas Taisyklėse nurodytomis sąlygomis. 7.4.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas suteikti Pirkėjui užsakytos paslaugos, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 8.1.Paslaugų kainos tinklalapyje info@metalonga.lt  ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
8.2.Pirkėjas atsiskaito už paslaugas naudodamasis info@metalonga.lt  partnerių sistema.

Paslaugų kokybės garantija 9.1.Kiekvienos tinklalapio info@metalonga.lt  parduodamos prekės garantinis yra nurodomas jos aprašyme.
Atsakomybė 10.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis tinklalapiu info@metalonga.lt  10.3.Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei tinklalapio info@metalonga.lt  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie tinklalapio naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. 10.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 10.5.Jei Pardavėjo tinklalapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. 10.6.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. 11.1.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti tinklalapio info@metalonga.lt  įvairias akcijas. 11.2.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

Apsikeitimas informacija 12.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Baigiamosios nuostatos 13.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
13.2.Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. 13.3.Dėl kilusio ginčo išnagrinėjimo ne teismine tvarka Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą 13.4.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Welcome to Emaurri, a beginning of something truly wonderful! Create your beautiful new architecture or interior design site the easy way.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.